กองคลัง


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นายไกรวัส ศรีหาญ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวมลฤดีย์ สาราแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นายวรมัน ชื่นพิมาย
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางสาวนิตยากรณ์ น้อยคูณ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


นางสาวรสจเรศ ไขยดำ
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ


นายพิทักษ์ชัย สิงห์ทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวศินาภรณ์ พากเพียร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายวาทิน คันสินธุ์
จ้างเหมาบริการ


นางสาวสนธิยา อนันตภูมิ
จ้างเหมาบริการ