โครงการกำจัดขยะในชุมชน ตำบลชมสะอาด

โครงการกำจัดขยะในชุมชน ตำบลชมสะอาด
กิจกรรมการอบรมและให้ความรู้การคัดแยกขยะ