ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปตำบลชมสะอาด

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 9 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 1 ชมสะอาด
หมู่ 2 ศรีสะอาดพัฒนา
หมู่ 3 สะอาดสามัคคี
หมู่ 4 ศรีบูรพา
หมู่ 5 หนองสะเดา
หมู่ 6 หนองโน
หมู่ 7 ศรีอุดม
หมู่ 8 ปากช่องสมัคคี
หมู่ 9 ชุมพร

จำนวนประชากรใน ตำบลชมสะอาด
จำนวนหลังคาเรือน : 971 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 4,289 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 549 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 361 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 114 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 14 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : - คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 891 คน จำนวนผู้พิการ : 19 คน

สถานที่น่าสนใจใน ตำบลชมสะอาด
หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 0 แห่ง
สถานศึกษา จำนวน 5 แห่ง
ศูนย์รวมการซื้อ-ขาย จำนวน 0 แห่ง
การเดินทาง/การคมนาคม จำนวน 0 แห่ง
สถานบริการด้านสุขภาพ จำนวน 3 แห่ง
การเงิน/การลงทุน จำนวน 0 แห่ง
กีฬา จำนวน 0 แห่ง
สถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 0 แห่ง
สถานบริการด้านความบันเทิง จำนวน 0 แห่ง
สถานีบริการเชื้อเพลิง จำนวน 2 แห่ง
ที่พัก จำนวน 0 แห่ง
อาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 0 แห่ง
ศาสนสถาน จำนวน 8 แห่ง
อื่นๆ จำนวน 0 แห่ง
รวมทั้งหมด จำนวน 18 แห่ง

 

เทศบาลตำบลชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

Copyright © 2019. All Rights Reserved.