วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

พัฒนาคน พัฒนางาน สืบสานวัฒนธรรม

 

พันธกิจ

1.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  คลิก !!

2.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คลิก !!

3.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  คลิก !!

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

1.ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริต

    1.1  จดหมายข่าว* ประกาศเทศบาลตำบลชมสะอาด เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้  คลิก  !!

    1.2  ประกาศเทศบาลตำบลชมสะอาด เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้  คลิก  !!

    1.3  ประกาศเทศบาลตำบลชมสะอาด เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  คลิก  !! 

2.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  

   2.1  เจตจำนงสุจริตนายกเทศมนตรี  คลิก  !!

   2.2  เจตจำนงสุจริตรองนายกเทศมนตรี  คลิก  !!

   2.3  เจตจำนงสุจริตรองนายกเทศมนตรี  คลิก  !! 

3.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

    3.1  แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 

     1.คลิก  !!

      2.คลิก  !!

    3.2  การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

      1.คลิก  !!

       2.คลิก  !!

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

1.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  คลิก !!

2.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  คลิก !!

 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1.นโยบายคุณธรรมจริยธรรม  คลิก  !!

2.ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ  คลิก  !!

3.แนวทางการปฏิบัติตามประมวล  คลิก  !!

4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการ  คลิก  !!

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1.การดำเนินการตามแผนนโยบายการบริหารทรัพยากร  คลิก  !!

2.แผนพัฒนาบุคลากร 

-ปกแผนพัฒนา  คลิก  !!

-คำนำ-สารบัญแผน  คลิก  !!

-แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2561 -2563  คลิก  !!

-ประกาศใช้แผน  คลิก  !!

3.ประมวลจริยธรรมข้าราชการ  คลิก  !!

 

 

 

 

เทศบาลตำบลชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

Copyright © 2019. All Rights Reserved.