คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


♦ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  คลิก  !!                                      
♦ คู่มือการปฏิบัติงานด้ารการเงินการบัญชี  คลิก  !!
♦ คู่มืองานธุรการ  คลิก  !!
♦คู่มือการลงข้อมูลในระบบทะเบียนบุคลากรท้องถิ่น  คลิก  !!
♦คู่มืองานทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น  คลิก  !!

*คู่มือแนวปฏิบัติขั้นตอนการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  คลิก  !!

*คู่มือ ปปช.การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง  คลิก  !!

*คู่มือแนวปฏิบัติขั้นตอนการออกบัตรระจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  คลิก  !!

*คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระบบแท่ง)  คลิก  !!

*การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง  คลิก  !!

*คู่มืองานจดทะเบียนพาณิชย์  คลิก  !!

*คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตำบลชมสะอาด  คลิก  !!

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

    มาตรฐานถนน ทางเดินและทางเท้า  มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
    มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน  มาตรฐานสะพาน
    มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ  มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
    มาตรฐานอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก  มาตรฐานสถานีขนส่งทางบก
    มาตรฐานทางระบายน้ำ  มาตรฐานสถานีขนส่งทางน้ำ
    มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย  มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    มาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง  มาตรฐานด้านการทะเบียนและการอนุญาต
    มาตรฐานการกำกับดูแลโรงงาน  มาตรฐานด้านการเปรียบเทียบปรับ
    มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  มาตรฐานหอกระจายข่าว
    มาตรฐานการบำบัดน้ำเสีย  มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ
    มาตรฐานระบบน้ำสะอาด  มาตรฐานหอพัก
    มาตรฐานการก่อสร้าง บูรณะ และการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ  มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน
    มาตรฐานการควบคุมอาคาร  มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์
    มาตรฐานการวางผังเมือง  มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน
    มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น
    มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน  มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี
    มาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์
    มาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ
    มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.  มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา
 มาตรฐานการจัดการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย  มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค
 มาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยว  มาตรฐานการตลาด
 มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ  มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
 มาตรฐานการพัฒนาป่าชุมชน  มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์
 มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน  มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น
 สรุปสาระสำคัญมาตรฐานการบริการสาธารณะของ อปท.

 

 

                 

 
   

 

เทศบาลตำบลชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

Copyright © 2019. All Rights Reserved.