แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

1.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  คลิก  !!

2.บันทึกประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  คลิก  !!

3.คำนำและสารบัญ  คลิก  !!

4.แผน ปปช.ตั้งแต่ พ.ศ.2562 - 2564  คลิก  !!

5.แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง  คลิก  !!

6.หนังสือส่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  คลิก  !!

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

1.แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  คลิก  !!

2.ข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า  คลิก  !!

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

1.แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  คลิก  !!

2.สรุปผลการดำเนินการ  คลิก  !!

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

1.แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  คลิก  !!

2.การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน  กิจกรรมแผ่นที่ 1 คลิก  !!  ต่อหน้ากิจกรรมแผ่นที่ 2  คลิก  !!

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

1.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  คลิก  !!

2.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  คลิก  !!

3.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  คลิก  !!

4.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  คลิก  !!

5.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  คลิก  !!

6.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  คลิก  !!

7.มาตรการป้องกันการรับสินบน  คลิก  !!

เทศบาลตำบลชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

Copyright © 2019. All Rights Reserved.