โครงการกำจัดขยะในชุมชน ตำบลชมสะอาด

โครงการกำจัดขยะในชุมชน ตำบลชมสะอาด
กิจกรรมการอบรมและให้ความรู้การคัดแยกขยะ

เทศบาลตำบลชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

Copyright © 2019. All Rights Reserved.