แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2563

 

แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2563

-ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2563  คลิก!!

-ปก-คำนำ  คลิก!!

-บทนำ  คลิก!!

-บัญชีโครงการ -บัญชีสรุป  คลิก!!

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

1.แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี  คลิก  !!

2.เนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า  คลิก  !!

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

1.แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี  คลิก  !!

2.ข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน  คลิก  !!

เทศบาลตำบลชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

Copyright © 2019. All Rights Reserved.