ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมสะอาด

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมสะอาด

 

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 /2562 230
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 /2562 231
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 /2562 232
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 /2562 233
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 /2562 237

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 /2562 234
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 /2562 235
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 /2562 236

เทศบาลตำบลชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

Copyright © 2019. All Rights Reserved.