คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


♦ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  คลิก  !!                                      
♦ คู่มือการปฏิบัติงานด้ารการเงินการบัญชี  คลิก  !!
♦ คู่มืองานธุรการ  คลิก  !!
♦คู่มือการลงข้อมูลในระบบทะเบียนบุคลากรท้องถิ่น  คลิก  !!
♦คู่มืองานทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น  คลิก  !!

*คู่มือแนวปฏิบัติขั้นตอนการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  คลิก  !!

*คู่มือ ปปช.การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง  คลิก  !!

*คู่มือแนวปฏิบัติขั้นตอนการออกบัตรระจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  คลิก  !!

*คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระบบแท่ง)  คลิก  !!

*การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง  คลิก  !!

*คู่มืองานจดทะเบียนพาณิชย์  คลิก  !!

*คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตำบลชมสะอาด  คลิก  !!

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

Copyright © 2019. All Rights Reserved.