E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 10

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (หมายเลขทะเบียน บพ 7431 ร้อยเอ็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 64
ซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตร บ้านปากช่องสามัคคี หมู่ที่ 8 โดยวิธีคัดเลือก 22 พ.ย. 64
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม ยู.เอช.ที.) ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ย. 64
จัดซื้ออาหารเสริม(นม ยู.เอช.ที.) ภาคเรียนที่ 2/2564 8 พ.ย. 64
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตร บ้านปากช่องสามัคคี หมู่ที่ 8 1 พ.ย. 64
จ้างเหมาบริการเป้นรายบุคคลปฏิบัติงานพัสดุและงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.ชมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 64
จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลปฏิบัติงานประจำศูนย์วิทยุ ทต.ชมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 64
จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลปฏิบัติงานขับรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย (EMS) ทต.ชมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 64
จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลปฏิบัติงานขับรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย(EMS) ทต.ชมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 64
จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ชมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 64
จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลปฎิบัติงานประจำศูนย์วิทยุ ทต.ชมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 64
จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ชมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 64
จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลปฎิบัติงานผลิตน้ำประปาและซ่อมแซมระบบประปา ทต.ชมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 64
จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 64
จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดรอบบริเวณ สำนักงาน เทศบาลตำบลชมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 64
จ้างเหมาบริการรายบุคคลช่วยปฏิบัติงานด้านการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 64
จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดภายในสำนักงาน เทศบาลตำบลชมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 64
จ้างเหมาบริการรายบุคคลปฏิบัติงานบันทึกเลขมาตรวัดน้ำและจัดทำใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 64
จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 64
จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลปฏิบัติงานจดมาตรวัดน้ำและจัดเก็บเงินค่าน้ำประปา หมู่ที่ 2, 4, และหมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 64
จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลปฏิบัติงานจดมาตรวัดน้ำและจัดเก็บเงินค่่าน้ำประปา หมู่ที่ 1, 3, 5 และหมู่ที่ 8 ภายในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลชมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 64
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
จ้างต่ออายุและดูแลเว็บไซต์เทศบาลตำบลชมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 64
จ้างปรับปรุงอาคารห้องเก็บวัสดุเทศบาลตำบลชมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมเทศบาลตำบลชมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีบูรพา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม ยู.เอช.ที) ปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0049 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างห้องประชุม เทศบาลตำบลชมสะอาด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีอุดม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชมสะอาด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ย. 64
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน(ขนาดเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
จ้างจัดทำป้ายไวนิล กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
จ้างจัดทำป้ายไวนิล กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
จ้างจัดทำตรายางหมึกในตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
จ้างจัดทำป้ายไวนิลและบอร์ดผู้บริหาร สภาเทศบาลตำบลชมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64